18:33 / 17.09.2014

 

2014-09-17 18:33:14 - : /Volumes/Web_Storage/www/korde/xml/weather/goodmorning/cache_kordestrase_lv_0f.txt
2014-09-17 18:33:14 - : /Volumes/Web_Storage/www/korde/xml/weather/goodmorning/cache_kordestrase_lv_0f.txt